ECOSHİPS GEMİ İŞLETMECİLİĞİ ve TİC.A. Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 1. a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ECOSHIPS GEMİ İŞLETMECİLİĞİ TİC. ve Anonim Şirketi ( “Ecoships”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

lgili kişilere ait kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilir:

 

Çalışanlar

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz işe uygunluğun değerlendirilmesi, özlük dosyası oluşturulması, SGK girişinin yapılması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki taleplerin yöneltilebilmesi, işten ayrılırken çalışma belgesinin düzenlenebilmesi, aile durum bildiriminin kontrolü, maaş ve diğer ödemelerin yapılması, izin haklarının takibi, işverenin muhtemel davalarda delil olarak kullanabilmesi, hukuki yükümlülük gereği personelden imza almak, davaların takibi, icra kararlarının uygulanabilmesi, işe uygun kıyafet temini, AGİ ödemesi yapılması, ücret politikasının belirlenmesi, performans değerlendirmesi, SGK’ya bildirim yapılması, İŞKUR’a bildirim yapılması, çalışanların sağlığını ve meslek hastalıklarını takip etmek, çalışanların liman giriş izinlerinin alınması, tehlikeli işler sınıfı tersanelere giriş izinlerinin alınması, mesai takibinin yapılması, muhasebe işlerinin yürütülmesi, işten ayrılan personelin ibra sözleşmesinin muhasebeleştirilmesi, bilgisayar kullanımının takibi, yazıcı kullanımının takibi, mail yoluyla yürütülen işlerin geçmişe yönelik takibi, internet güvenliğinin sağlanması, genel güvenliğin sağlanması, İSG mevzuatı kapsamında işe uygunluğun tespiti, İSG eğitimlerine katılımın tespiti, İSG cezalarının uygulanması, çalışan temsilcisi seçimlerine katılımın tespiti, kaza tespit tutanağının oluşturulması ve operatörleri için operatör belgesinin sorgulanabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Çalışan Adayları:

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz işe uygunluğun değerlendirilmesi ve iletişimin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Hizmet Alınan Kişiler:

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve muhtasar beyanname düzenlenmesi amacıyla işlenmektedir.

Müşteriler:

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz iletişimin kurulması, vize işlemlerinin yürütülmesi ile tersane ve limanlara giriş izinlerinin alınabilmesi amacıyla işlenmektedir.

Tedarikçi çalışanları:

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz işe uygunluğun değerlendirilmesi, SGK kaydının kontrolü, alt yüklenici firma çalışanlarının maaş ödemelerinin kontrolü, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, performans değerlendirmesi, çalışanların sağlığını ve meslek hastalıklarını takip etmek, acil durumlarda müdahale etmek, liman giriş izinlerinin alınması, tehlikeli işler sınıfı tersanelere giriş izinlerinin alınması, mesai takibinin yapılması, genel güvenliğin sağlanması, İSG mevzuatı kapsamında işe uygunluğun tespiti, İSG eğitimlerine katılımın tespiti, İSG cezalarının uygulanması, çalışan temsilcisi seçimlerine katılımın tespiti, kaza tespit tutanağının oluşturulması ve operatörleri için operatör belgesinin sorgulanabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Gemi adamları ve ziyaretçiler:

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz giriş çıkış kontrolünü ve genel güvenliği sağlama amacıyla işlenmektedir.

 

 

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir.

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

 

 1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz;

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri :
Hissedarlar :
İş Ortakları:
Tedarikçiler
Topluluk Şirketleri
Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile aktarılmaktadır.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitelerimizdeki bilgi ve talep formları aracılığıyla yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında;

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 1. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 2. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması amaçlarına dayanılarak işlenmektedir. Yurtdışına veri transferi olarak ise kimlik, iletişim ve lokasyon verileri gönderilmektedir.
 3. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www………………..com.tr internet adresinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formunu” doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “ECOSHIPS GEMİ İŞLETMECİLİĞİ TİC. ve  Anonim Şirketi, FSM DEPOYOLU SOKAK ONEBLOCK Ümraniye  Apt. No:16/22  Ümraniye / ISTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected]  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz yada şirket mail adresi [email protected] mail adresinde iletebilirsiniz…

 

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

VERİ SORUMLUSU

ECOSHIPS GEMİ İŞLETMECİLİĞİ ve TİC. A.Ş.

 

VERİ SAHİBİ KİŞİSEL BAŞVURU FORMU